Koniec eliminacji internetowych

Zaloguj się

Regulamin konkursu

MISTRZOSTWA POLSKI W PTASZKÓW NAZYWANIU

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1 Organizatorzy

Osobliwy Dom, Laskowiec 1a, 19-104 Trzcianne

Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

 

§ 2 Miejsce i terminy konkursu

2.1. Eliminacje konkursowe odbywają się on-line w terminie 01.05.2022 – 15.05.2022

2.2. Rozgrywki finałowe odbędą się w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz w terminie 04.06.2021.

2.3. Termin i forma rozgrywek finałowych może ulec zmianie.

 

§ 3 Zasięg konkursu

Ogólnopolski

 

§ 4 Cele konkursu

4.1. Zachęcenie ludzi do poznania bogactwa polskiej ornitofauny

4.2. Propagowanie postaw szacunku do przyrody i odpowiedzialnej obserwacji przyrody

4.3. Rozwijanie umiejętności zdobywania i porównywania informacji poprzez wyszukiwanie ich na różnych platformach i nośnikach

4.4. Promowanie idei poszerzania wiedzy oraz idei wspólnej zabawy, także wśród osób niepełnosprawnych, jako sposobu integracji społecznej

 

§  5 Kategorie konkursu

5.1. Rozpoznawanie ze śpiewu

5.2. Rozpoznawanie z obrazka

5.3. Rozpoznawanie z opisu

 

§ 6 Zasady uczestnictwa w konkursie

6.1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby ze wszystkich grup wiekowych.

6.2. W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby, które profesjonalnie zajmują się ornitofauną – naukowcy, pracownicy organizacji ochrony przyrody, przewodnicy ornitologiczni, osoby zajmujące się ekspertyzami przyrodniczymi, nauczyciele przyrody, studenci kierunków związanych z ornitologią i faunistyką itp.

6.3. Aby wziąć udział w konkursie, należy zarejestrować się w aplikacji internetowej na stronie www.ptaszkownazywanie.pl i wziąć udział w quizie.

6.4. Rejestracja uczestników on-line rozpocznie się 1 maja 2022.

6.5. Możliwe jest wzięcie udziału tylko w jednej z trzech kategorii konkursowych.

6.6. Przy wypełnianiu formularza on-line należy podać następujące dane: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, numer kontaktowy, adres mailowy, ostatnie 5 cyfr numeru PESEL oraz wybraną przez siebie kategorię (wybór z listy).

6.7. Uczestnik konkursu ma określony czas na odpowiedź na poszczególne pytania. Jest on różny w zależności od kategorii.

6.7.1. 30 sekund w kategorii „ze śpiewu”

6.7.2. 30 sekund w kategorii „z obrazka”

6.7.3. 60 sekund w kategorii „z opisu”

 

6.8. Punktacja:

6.8.1. Odpowiedzi uczestnika konkursu podlegają weryfikacji przez administratora aplikacji. Czas weryfikacji wynosi do 24 godzin.

6.8.2. Za poprawną odpowiedź – zgodną z obowiązującym nazewnictwem Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego https://komisjafaunistyczna.pl/lista/ – uczestnik otrzymuje 10 pkt., a więc np. cyraneczka, a nie kaczka, grzywacz, a nie gołąb. Nazwy łacińskie nie są wymagane. Nie jest też wymagane używanie członu „pospolity”.

6.8.3. Za odpowiedź częściowo poprawną uznane jest podanie nazwy niepełnej, na przykład „czapla”, zamiast „czapla siwa” lub „czapla biała”, „sikorka” zamiast „sikora bogatka” czy „sikora uboga”, „gołąb” zamiast „grzywacz”. Za odpowiedź częściowo poprawną uczestnik otrzymuje 5 pkt.

6.8.4. Za odpowiedź z błędem w postaci literówki lub ortograficznym oraz za podanie nazwy nieaktualnej (starej lub ludowej) uczestnik otrzymuje między 8 pkt. a 2 pkt., przy czym za każdy błąd odejmowane jest 2 pkt., a decyzję o przyznanej liczbie punktów podejmuje administrator weryfikujący odpowiedzi uczestnika konkursu. Decyzja administratora jest nieodwołalna.

6.8.5. Za błędną odpowiedź uczestnik otrzymuje 0 pkt.

6.8.6. Za brak odpowiedzi w wyznaczonym limicie czasowym uczestnik otrzymuje 0 punktów.

6.8.7. Na wynik końcowy uczestnika eliminacji on-line składa się suma przyznanych punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez wielu uczestników, o kolejności w klasyfikacji decyduje łączny czas odpowiedzi na 10 pytań konkursowych uzyskany przez poszczególnych uczestników.

 

6.9. Awans do rozgrywek finałowych

6.9.1. Do wzięcia udziału w rozgrywkach finałowych (ćwierćfinały, półfinały i finał Mistrzostw Polski w Ptaszków Nazywaniu) zostanie zaproszonych po 8 osób z najlepszymi wynikami, z każdej z trzech kategorii konkursu – razem 24 osoby. Liczba ta może być mniejsza, jeśli w danej kategorii weźmie udział mniej niż 8 osób lub jeśli któryś z uczestników otrzyma mniej niż 30 pkt. w eliminacjach on-line.

6.9.2. Rozgrywki ćwierćfinałowe, półfinałowe i finałowe odbędą się na terenie siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego (Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz).

6.9.3. Uczestnicy rozgrywek finałowych otrzymają każdy po 10 pytań we właściwej dla siebie kategorii i będą mieli – analogicznie do etapu eliminacji – określony czas na odpowiedź.

6.9.4. Na wynik końcowy składa się suma uzyskanych punktów, a w razie uzyskania jednakowego wyniku przez kilku uczestników – dodatkowym kryterium w klasyfikacji będzie uzyskany łączny czas odpowiedzi.

 

§ 7 Komisja Konkursowa

7.1.      W celu rozstrzygnięcia ćwierćfinałów, półfinałów i finału konkursu, organizator powoła Komisję Konkursową składającą się z 4 osób: 2 przedstawicieli Biebrzańskiego Parku Narodowego, przedstawiciela Nadleśnictwa Knyszyn oraz przedstawiciela Osobliwego Domu.

7.2.      Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 

§ 8 Ogłoszenie wyników

8.1. Klasyfikacja konkursowa na poziomie eliminacji on-line będzie widoczna dla uczestnika konkursu w ciągu 24h od momentu ukończenia przez niego quizu (po weryfikacji odpowiedzi uczestnika przez administratora aplikacji).

8.2. Uczestnik konkursu będzie mógł na bieżąco śledzić swoje miejsce w klasyfikacji ogólnej.

8.3. Wyniki eliminacji oraz kwalifikacje do finału zostaną ogłoszone w dniu 18.05.2022, na stronie ptaszkownazywanie.pl. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do rozgrywek finałowych otrzymają maila z zaproszeniem na finały i będą poproszeni o potwierdzenie przyjazdu.

8.4. W przypadku, gdy któryś z uczestników zaproszonych na finały nie będzie mógł wziąć w nich udziału, zaproszenie otrzyma kolejna osoba w klasyfikacji ogólnej.

8.5. Wyniki rozgrywek ćwierć-, pół- oraz finałowych będą ogłoszone w dniu konkursów finałowych w miejscu odbywania się finałów oraz on-line, na stronie internetowej wydarzenia, w dniu 4 czerwca 2021.

 

§ 9 Nagrody

9.1. Organizatorzy przyznają nagrody głównie za I, II i III miejsce w każdej z trzech kategorii konkursowych.

9.2. Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy rozgrywek finałowych otrzymają nagrody rzeczowe o różnej wartości.

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizacją konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 

§ 11 Uwagi końcowe

11.1.    Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na obowiązujące zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie i oznacza pełną ich akceptację.

11.2.   Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.

 

Zapisz się na newsletter

Kontakt

kontakt@ptaszkownazywanie.pl