Koniec eliminacji internetowych

Zaloguj się

Regulamin konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU

MISTRZOSTWA POLSKI W PTASZKÓW NAZYWANIU

 

§ 1 Organizator

Moniuszka Laskowiec, Laskowiec 1a, 19-104 Trzcianne

Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Ciepła 17, 15-369 Białystok

Stowarzyszenie Popierania i Rozwoju Wiedzy o Ochronie Środowiska „Czysty Świat”  Oddział Podlaski, ul. Strażacka 13, 15-687 Białystok

 

§ 2 Miejsce i terminy konkursu

2.1. Eliminacje konkursowe odbywają się on-line w terminie 01.05.2021 – 15.05.2021

2.2. Rozgrywki finałowe odbędą się w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, w terminie 05.06.2021.

2.3. Termin rozgrywek finałowych może ulec zmianie i zależy od obowiązujących w danym okresie obostrzeń epidemicznych.

 

§ 3 Zasięg konkursu

Ogólnopolski

 

§ 4 Cele konkursu

4.1. Zachęcenie ludzi do poznania bogactwa polskiej ornitofauny

4.2. Propagowanie postaw szacunku do przyrody i odpowiedzialnej obserwacji przyrody

4.3. Rozwijanie umiejętności zdobywania i porównywania informacji poprzez wyszukiwanie ich na różnych platformach i nośnikach

4.4. Promowanie idei poszerzania wiedzy oraz idei wspólnej zabawy, także wśród osób niepełnosprawnych, jako sposobu integracji społecznej

 

§ 5 Kategorie konkursu

5.1. Rozpoznawanie ze śpiewu

5.2. Rozpoznawanie z obrazka

5.3. Rozpoznawanie z opisu

 

§ 6 Zasady uczestnictwa w konkursie

6.1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby ze wszystkich grup wiekowych.

6.2. W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby, które profesjonalnie zajmują się ornitofauną – naukowcy, pracownicy organizacji ochrony przyrody, przewodnicy ornitologiczni, osoby zajmujące się ekspertyzami przyrodniczymi, nauczyciele przyrody, studenci kierunków związanych z ornitologią i faunistyką itp.

6.3. Aby wziąć udział w konkursie, należy zarejestrować się w aplikacji internetowej na stronie www.ptaszkownazywanie.pl i wziąć udział w quizie.

6.4. Rejestracja uczestników on-line rozpocznie się 1 maja 2021.

6.5. Możliwe jest wzięcie udziału tylko w jednej z trzech kategorii konkursowych.

6.6. Przy wypełnianiu formularza on-line należy podać następujące dane: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, numer kontaktowy, adres mailowy, ostatnie 5 cyfr numeru PESEL oraz wybraną przez siebie kategorię (wybór z listy).

6.7. Uczestnik konkursu ma określony czas na odpowiedź na poszczególne pytania. Jest on różny w zależności od kategorii.

6.7.1. 30 sekund w kategorii „ze śpiewu”

6.7.2. 30 sekund w kategorii „z obrazka”

6.7.3. 60 sekund w kategorii „z opisu”

6.8. Punktacja:

6.8.1 Odpowiedzi uczestnika konkursu podlegają weryfikacji przez administratora aplikacji. Czas weryfikacji wynosi do 24 godzin.

6.8.2. Za poprawną odpowiedź – zgodną z obowiązującym nazewnictwem Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego       http://komisjafaunistyczna.pl/?page_id=10 – uczestnik otrzymuje 10 pkt., a więc np. cyraneczka, a nie kaczka, grzywacz, a nie gołąb. Nazwy łacińskie nie są wymagane.

6.8.3. Za odpowiedź z błędem w postaci literówki lub ortograficznym oraz za podanie nazwy nieaktualnej (starej lub ludowej) uczestnik otrzymuje między 8 pkt. a 2 pkt., przy czym za każdy błąd odejmowane jest 2 pkt., a decyzję o przyznanej liczbie punktów podejmuje administrator weryfikujący odpowiedzi uczestnika konkursu. Decyzja administratora jest nieodwołalna.

6.8.4. Za błędną odpowiedź uczestnik otrzymuje 0 punktów.

6.8.5. Za brak odpowiedzi w wyznaczonym limicie czasowym uczestnik otrzymuje 0 punktów.

6.8.6. Na wynik końcowy uczestnika eliminacji on-line składa się suma przyznanych punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez wielu uczestników, o kolejności w klasyfikacji decyduje łączny czas odpowiedzi na 10 pytań konkursowych uzyskany przez poszczególnych uczestników.

6.9. Awans do rozgrywek finałowych

6.9.1. Do wzięcia udziału w rozgrywkach finałowych (ćwierćfinały, półfinały i finał Mistrzostw Polski w Ptaszków Nazywaniu) zostanie zaproszonych po 8 osób z najlepszymi wynikami, z każdej z trzech kategorii konkursu. Razem 24 osoby.

6.9.2. W przypadku, gdy w danej kategorii konkursowej weźmie udział mniej niż 8 osób, do finałów zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy danej kategorii, którzy otrzymali co najmniej 30 punktów w quizie.

6.9.3. Uczestnik zaproszony do rozgrywek finałowych będzie zobowiązany potwierdzić swój w nich udział na co najmniej tydzień przed finałami. W przypadku braku takiego potwierdzenia do rozgrywek zostanie zaproszona osoba z kolejnym najwyższym wynikiem z listy rankingowej.

6.9.4. Rozgrywki ćwierćfinałowe, półfinałowe i finałowe odbędą się na terenie siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego (Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz) – forma i lokalizacja rozgrywek finałowych będzie zależeć od obostrzeń epidemicznych obowiązujących w Polsce w czerwcu 2021. Jeśli obostrzenia epidemiczne uniemożliwią organizację finałów w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego, organizatorzy poinformują uczestników finałów o innej formie i terminie rozgrywek finałowych za pośrednictwem maila.

6.9.5. Każdy uczestnik rozgrywek finałowych będzie zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego zgodność ostatnich pięciu cyfr numeru PESEL z tymi, które uczestnik podał podczas rejestracji na stronie www.ptaszkownazywanie.pl.

6.9.6. Uczestnicy rozgrywek finałowych otrzymają każdy po 10 pytań we właściwej dla siebie kategorii i będą mieli – analogicznie do etapu eliminacji – określony czas na odpowiedź.

6.9.7. Na wynik końcowy składa się suma uzyskanych punktów, a w razie uzyskania jednakowego wyniku przez kilku uczestników – dodatkowym kryterium w klasyfikacji będzie uzyskany łączny czas odpowiedzi.

 

§ 7 Komisja Konkursowa

7.1. W celu rozstrzygnięcia ćwierćfinałów, półfinałów i finału konkursu, organizator powoła Komisję Konkursową składającą się z 3 osób: dwóch przedstawicieli Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

7.2. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 

§ 8 Ogłoszenie wyników

8.1. Klasyfikacja konkursowa na poziomie eliminacji on-line będzie widoczna dla uczestnika konkursu w ciągu 24 godz. od momentu ukończenia przez niego quizu (po weryfikacji odpowiedzi uczestnika przez administratora aplikacji).

8.2. Uczestnik konkursu będzie mógł na bieżąco śledzić swoje miejsce w klasyfikacji ogólnej.

8.3. Wyniki eliminacji oraz kwalifikacje do finału zostaną ogłoszone w dniu 17.05.2021, na stronie ptaszkownazywanie.pl. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do rozgrywek finałowych otrzymają maila z zaproszeniem na finały.

8.4. Wyniki rozgrywek ćwierć-, pół- oraz finałowych będą ogłoszone w dniu konkursów finałowych w miejscu odbywania się finałów oraz on-line, na stronie internetowej wydarzenia, w dniu 5 czerwca 2021.

 

§ 9 Nagrody

9.1. Organizatorzy przyznają nagrody głównie za I, II i III miejsce w każdej z trzech kategorii konkursowych.

9.2. Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy rozgrywek finałowych otrzymają nagrody rzeczowe o różnej wartości.

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizacją konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 

§ 11 Uwagi końcowe

11.1.      Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na obowiązujące zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie i oznacza pełną ich akceptację.

11.2.      Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.

11.3.      Organizatorzy rozgrywek finałowych zapewniają płyny dezynfekujące.

11.4.      Prosimy o regulaminowe zachowanie środków ostrożności osobistej przeciw Covid-19.

 

Zapisz się na newsletter

Kontakt

kontakt@ptaszkownazywanie.pl